Společnost T.A.Q. s.r.o. se při svých činnostech aktivně podílí na zajištění kvality svých výrobků, na pozitivním vytváření a ovlivňování životního prostředí – a to vše při důrazu na bezpečnost při práci. Proto řadíme zodpovědný přístup ke kvalitě, ochraně a tvorbě životního prostředí a bezpečnosti při práci mezi hlavní priority organizace.

Zavazujeme se:

task-complete
zvyšovat spokojenost zákazníků
task-complete
Stavět zákazníky na první místo svých činností, porozumět jejich přáním i potřebám a vyhovět jim.
task-complete
dodávat kvalitní výrobky
task-complete
Uspět na konkurenčním trhu s výrobky, které svou funkčností a přitažlivostí přesvědčí a nadchnou zákazníky i s ohledem na životní prostředí a bezpečnost.

Zajistit prevenci a zlepšování

task-complete
Plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018, podporovat procesní přístup.
task-complete
Dodržovat principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik.
task-complete
Využívat svých cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování, zvýšení výkonnosti, minimalizaci dopadů na životní prostředí a minimalizaci rizik v rámci BOZP.
task-complete
Poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
task-complete
Zdokonalovat systém prevence znečištění, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí.
task-complete
Provádět prevenci a zajistit snižování pracovních úrazů a nemocí během činností, ale i zlepšovat pracovní prostředí (prevence stresů, napadání v práci atd.).
task-complete
Zdůrazňovat význam prevence, zejména primární prevence, tj. zjišťování a postupné odstraňování rizik přijímáním konkrétních opatření.

Být přístupní veřejnosti.

task-complete
Zajistit podmínky pro zvyšování spokojenosti pracovníků, pro vzájemnou důvěru mezi organizací a veřejností, pro trvale dobré vztahy se všemi externími stranami.

Ctít zákony

task-complete
Plnit příslušné požadavky právních předpisů i jiné požadavky, které se vztahují k organizaci, a ke kterým jsme se zavázali v souvislosti s našimi environmentálními aspekty a riziky.

Zajistit zvyšování odbornosti

task-complete
Podporovat výchovu a školení pracovníků, zvyšovat jejich kvalifikovanost.
task-complete
Informovat pracovníky o dopadech jejich práce na životní prostředí i o jejích rizicích (zdůrazňovat význam informací a školení pracovníků pro vyšší úroveň jejich schopnosti ve zjišťování a odstraňování negativních vlivů a rizik – zvyšování kompetencí).
   
 
 
 
 

Copyright © 2009 Společnost T.A.Q. s.r.o.
Design TomDesign